Gruppeleder i samtale med FAU-medlemmer.
Forside på veileder: Gruppeleder i samtale med FAU-medlemmer.

 

Osloskolene er delt inn i skolegrupper. Hver gruppe har sine representanter i utvalget til Oslo KFU, ved at de er gruppeledere. Det er behov for aktive bidragsytere i hver skolegruppe. Gruppelederne trenger folk som kan jobbe sammen med dem og skape de møtearenaene som skolegruppemøtene er; steder for nettverksbygging, erfaringsutveksling og utvikling av skole-hjermsarbeidet. Gjennom utvalget får styret i Oslo KFU verdifull innsikt i hva som rører seg i de enkelte skolegruppene. På den måten kan styret løfte de bekymringer, utfordringer og gleder FAUene deler i skolegruppemøtene. Derfor er det viktig at alle gruppene er representert i utvalget.

 

 

Vervet i Oslo KFU krever ingen særskilt bakgrunn, innsikt i skolebehovsplaner, ressursforedelingsmodeller eller skolepolitikk. Dette er kunnskap som vil erverves underveis - litt om litt. Det vervene derimot vil kreve, er engasjement, verdsetting og bidrag til samarbeid, ønske om at våre barn og unge skal oppleve trygge og gode skoledager samt noe bidrag for at skolegruppene kan samles. Vi minner om at skolegruppemøtene arrangeres for at ditt og andres FAU skal kunne møtes og utveksle erfaring, bli kjent og styrke hverandre i den jobben som skal gjøres.

 

 

 

Gjennom eget FAU-arbeid kjenner dere kanskje til at reelle valg av representanter betinges av at det er valgbare kandidater. Dette gjelder ikke bare i FAU, men også i Oslo KFU. Dersom det ikke er valgbare kandidater til utvalget, tilnærmer Oslo KFU seg rekruttering på en annen måte. Vi har tonet ned valg og gjør det heller mulig for flere å engasjere seg - uten at det skal bli krevende eller skummelt. Er du interessert? Det er alltid rom for engasjerte bidragsytere som er skikket til tillitsverv i Oslo KFU. Sjekk ut veileder for lederrollen i skolegrupper og ved skolegruppemøter. Interesse kan meldes via postmottak@oslokfu.no.