Informasjon om møtet avholdes ved fysisk oppmøte eller digitalt, vil komme nærmere møtedato. Oslo KFU fremmer foreldrestemmen, derfor er det viktig FAU også engasjerer seg i årsmøtet. Frist for å melde inn saker, er to måneder før møtetidspunkt. Innkalling vil bli sendt på mail til alle FAU-ledelser i Osloskolen. Mer informasjon kommer på http://oslokfu.no/arsmote-2021/.