Oslo KFU har levert høringssvar til forslaget om ny opplæringslov. Dette er en videreføring av det arbeidet Oslo KFU gjorde i juni 2020, hvor vi også inviterte FAU-ene til å komme med innspill på dengangens høringssvar. Også høsten 2021 har Oslo KFU invitert FAU-ene til å komme med inspill og kommentarer. 

Oslo KFU er svært tilfreds med at flere innspill har blitt tatt med i dette lovforslaget, særlig bestemmelsen om at kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at foreldrene skal være med på å "planlegge, gjennomføre og vurdere verksemda til skolen, mellom anna arbeidet med skolemiljøet og kvalitetsutvikling i opplæringa og fastsetjinga av skolereglar". I praksis vil det være skolene som sørger for at denne bestemmelsen blir etterlevet overfor foreldrene og vil innebære en videreføring av dagens lovfestede organer som Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) og Skolemiljøutvalg (SMU). 

Høringssvaret til Oslo KFU kan leses her: Høringssvar ny opplæringslov 2021