Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU) har levert et høringssvar til denne planen. I svaret er det vektlagt behovet for å følge opp utbygging av skoler, da det nå er trangt om plassen på mange skoler. I tillegg ble det i høringen lagt vekt på at det må tas høyde for krisehåndtering fremover, særlig med tanke på det skolene har opplevd under koronatiden. Både nye og eldre bygg bør justeres for mulige fremtidskriser. Selve høringssvaret ligger her, under siden 'Styrets og utvalgets arbeid - Høringer'.