Modellen under viser de nye skolegruppene. UDE har utarbeidet modellen uten innspill fra foreldregruppen, til tross for at det jevnlig i dialogmøtene siden juni 2019 har blitt påpekt behov for samarbeid om ny inndeling. Organisasjonen Oslo KFU ble rigget i tråd med de tidligere skolegruppenes geografi, blant annet for å imøtekomme ulike behov hos gruppenes FAU-er.

Den nye gruppestrukturen har synliggjort en del utfordringer med tanke på Oslo KFUs mandat: å legge til rette for fysiske møtearenaer for FAU-ene for å kunne jobbe med lokale, men felles muligheter og problemer. En annen utfordring er lang reisevei mellom skolene. Er det realistisk at foresatte ved eksempelvis Prinsdal drar til Majorstuen for å delta på skolegruppemøte, når de må gjennom rush i byen og det nesten ikke er parkeringsplasser ved skolen? Det er mange spørsmål som kommer til syne, men Oslo KFU er opptatt av å se mulighetene som også trer frem gjennom endringene.

Ny organisering skolegrupper 2020.png

Oslo KFU har vurdert ulike alternativer for fremtidig organisering. Bydelsorganisering har blitt foreslått, men det vil innebære 15 mindre grupper. Det vil være utfordrende å rekruttere foresatte til å koordinere dette, da en slik organisering vil være arbeidskrevende for en frivillig organisasjon. Det vurderes også å finne en fast møteplass for skolegruppemøtene, men det igjen vil påvirke vertsskolers mulighet til å presentere egen skole og noe av det genuine arbeidet som foregår der. UDE har sagt seg villig til å låne ut lokaler på Helsfyr.

Oslo KFU ba om innspill til forslag om forslag til endring av skolegruppene vinteren 2021. Gjennom innkomne innspill, interne diskusjoner i Oslo KFU, samtaler med representanter for UDE og vedtak på årsmøtet i april, vil det ikke vil bli gjort noen ytterligere endringer på skolegruppene. Det betyr at Oslo KFU forholder seg til inndelingen UDE har gjort.

I og med at foreldresamarbeidet på tvers av byen foregår digitalt for tiden, vet vi ikke helt hva den nye skolegruppeorganiseringen vil innebære i praksis. Oslo KFU ser frem til den dagen det igjen blir mulig å gjennomføre fysiske treff.