Sammendraget reflekterer en del av de saker som Oslo KFU har tatt opp i mange år. I hovedsak dreier dette seg om skoleleders ansvar for skole-hjem samarbeid, som å skape engasjement og interesse for FAU-arbeid, å informere om skolens organer, råd og utvalg, å gi opplæring i FAU-arbeid samt å sørge for et reelt samarbeid mellom skolen og FAU. Styret i Oslo KFU vil bruke svarene fra undersøkelsen som et delgrunnlag for vårt arbeid det kommende skoleåret samt i et lengre perspektiv med tanke på å bedre skole-hjemsamarbeidet. Vi vil også fremme deler fra sammendraget på neste møte med UDE og spørre om på hvilken måte disse sakene faller inn under deres strategiske plan fremover.

Sammendrag av spørreundersøkelsen 2020.pdf