Oslo KFU har henvendt seg til Utdanningsetaten (UDE) og byråd for oppvekst og kunnskap (OVK) om strømming av undervisning. Det har vært jevnlige samtaler om dette de fire-fem siste månedene. Både UDE og OVK understreker at elever, som ikke kan møte på skolen, skal få et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Samtidig viser de til lovverk om personvern og nasjonale føringer for hjemmeundervisning, hvor det blant annet kreves samtykke fra elever, foresatte og lærere for å kunne strømme fra klasserommene.

Det er åpenbart at personvernhensyn må tas i en slik undervisningssituasjon og det er stor forståelse for at ikke all undervisning er hensiktsmessig å strømme. Det er også stor forståelse for at lærerne har krevende arbeidsdager og at det er vanskelig å legge til rette for både undervisning i klasserommet og hjemmeskole samtidig. Likevel stiller både FAU-er og Oslo KFU spørsmål ved om det kan være mulig å få til strømming av lærers gjennomgang av nytt fagstoff, med tanke på dagens tekniske løsninger som er tilgjengelig for skolen. I mange tilfeller formidles undervisning ved at lærer forklarer foran klassen, og slike situasjoner burde være mulig å sende ut til elevene som er på hjemmeskole.

Hjemmeskole kan ikke bli like god som undervisning på skolen. Våre barn og unge har i over ett år stått i delvis uforutsigbare skoledager, der fokus på læring og sosial utvikling har måttet vike for smittevern. Undervisning via Teams er et bedre alternativ enn ingen opplæring hvis hele klasser eller skoler må ha hjemmeskole, men fravær av strømming gjør at enkeltelevene igjen blir tapere under koronatiden. Foresatte uttrykker bekymring for de langvarige konsekvensene for barn og unge. Det er også bekymring rundt forskjellene i hva foresatte kan bidra med på hjemmeskole. Det kan ikke forventes at foreldre har kunnskap og kompetanse til å følge opp barnas hjemmeundervisning, når de selv skal ha hjemmekontor. Her kunne strømming av undervisning fra klasserommet vært et godt bidrag. Datatilsynet er klar på at det er mulig å fjernundervise på personvennlige måter, og understreker at personvernet ikke må brukes som unnskyldning for ikke å sette seg inn i mulighetene som finnes. Skolene har fått veiledere som skal bistå dem i hvordan digital undervisning kan gjennomføres, men det er opp til den enkelte skole hvordan dette kan gjøres.

Oslo KFU forventer og vil jobbe for at strømming fra klasserommene adresseres i evalueringen av «koronaundervisningen». Erfaringene det siste året bør føre til et skifte i gjennomføringen av framtidens undervisning. Vi ser at skolene er gode til å tenke alternativt, men hverken de eller elevene trenger vage nasjonale føringer og utallige lokale løsninger. Det vil skape store forskjeller i undervisningstilbudet og det er ingen tjent med.