Oslo KFU har de senere årene brukt mye tid på problematikk rundt utlevering av klasselister. I 2019 måtte FAU-kontaktene selv innhente informasjon hos de foresatte for å lage klasselister, mens i 2020 skulle dette løses via Skolemeldingsappen. Problemene oppstod etter at GDPR, personvernforordningene, trådde i kraft. Forordningene skal beskytte invidvier ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger. UDEs føringer for skolene vedrørende GDPR har ført til stor frustrasjon hos de foresatte når det kommer til utlevering av klasselister. Nå er det endelig avklart. 

Informasjon på skolenes intranett

På skolenes intranett, også kalt Tavla, har følgende informasjon blitt delt fra UDE: Skolene er pålagt å utlevere klasselister i henhold til offentlighetsloven hvis noen ber om innsyn, så lenge listene ikke inneholder taushetsbelagt informasjon. Klasselistene hentes da fra det skoleadministrative systemet.

I følge UDE kan skolen trygt utlevere sammenstilt kontaktinfo på elever og foresatte, med unntak av taushetsbelagt informasjon. Dersom ditt FAU opplever utfordringer rundt utlevering av klasselistene, ønsker UDE at rektor skal ta kontakt med dem for avklaring.

Hvem kan få klasselister?

Etter Offentlighetsloven §9 kan enhver kreve utlevert sammenstilt informasjon. En klasseliste består av sammenstilt informasjon. Foresattes samtykke har ingen betydning i denne sammenhengen, men skolen må gjøre unntak for tausehetsbelagt informasjon. I praksis betyr det at FAU og klassekontakter skal kunne hente ut nødvendig informasjon fra skolens system, slik at de kan pleie og opprettholde samarbeidet med andre foresatte ved skolen.