Oslo KFU inviterer til en felles møtearena der ditt og andre FAU-er kan få større innsikt i og kunnskap om det som skjer i det frivillige skole-hjemsamarbeidet. Dere kan også dele erfaringer, stille spørsmål og knytte kontakter med andre FAU-er. Agenda er sendt ut til FAU-ene via mail. Påmelding via denne lenken. Velkommen!

Påloggingsinfo

Teams: Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 355 583 480 123
Passord: m26E9X

Alternativ innloggingslenke: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAyZDQ4ZmUtY2M3Yi00ZjA3LWJjNDMtMmQ0YzA5NTExMDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%22f5f6bc6f-f127-4fe6-8a8e-b7b35c7a6e77%22%7d