§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: “Oslo KFU” og ble stiftet 18. oktober 2011.

 

§ 2 Formål

Oslo KFU er en frittstående partipolitisk uavhengig organisasjon initiert og valgt av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved kommunens grunnskoler. KFU befinner seg funksjonelt mellom FAU ved grunnskolene og foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Oslo KFU har som formål å:

- Representere skolenes FAU i forhold til administrativ og politisk skoleledelse i kommunen.

- Være et felles forum som skal ivareta foreldre/foresattes muligheter til reell medvirkning og innflytelse i utviklingen av Oslo-skolen.

- Være rådgivnings- og høringsinstans i prinsipielle saker som angår alle grunnskolene.

 

§ 3 Juridisk person

Oslo KFU ledes av et styre som blir valgt av årsmøtet. Utvalget har en rådgivende funksjon og består av representanter fra de seks skolegruppene, fra 1 - 6. Disse representantene velges av FAU-ene ved skolene i de aktuelle områdene. Oslo KFUs valgkomité er ansvarlig for rekruttering til ledelse av skolegruppene, og leder for kommende skoleår velges årlig på skolegruppemøte i april. Styret og utvalget kan også knytte til seg og invitere inn ressurspersoner til utvalgte temaer og oppgaver der det er naturlig. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer i Oslo KFU regnes alle foreldre med barn i grunnskolen og på første videregående trinn i Oslo kommune (foreldrerådet i Oslo), men medlemmene representeres av Osloskolenes FAU.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Osloskolenes FAU forvalter foreldrerådets stemmerett med en stemme per FAU, men alle medlemmer av foreldrerådet er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden kr. 0.-

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte mottar honorar (kr. 200.- pr. møte), dog begrenset til max kr. 4 000.- pr. år. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Alle bilag skal attesteres av leder og et styremedlem.

 

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret i begynnelsen av mars (en måneds varsel), direkte til Osloskolenes FAU og via rektor/FAU-leder.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to måneder før årsmøtet. Forslag kan stilles av alle Osloskolenes FAU-er. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for Osloskolenes FAU senest en uke før årsmøtet. Alle Oslos FAU har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert FAU har en stemme. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest to måneder før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Oslo KFU.

 

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Kandidater som er foreslått via benkeforslag er ikke valgbare. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved leders dobbeltstemme.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de som valgt de som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de som har valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved leders dobbeltstemme.

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle Oslo KFUs årsmelding.

2. Behandle Oslo KFUs regnskap i revidert stand.

3. Behandle innkomne forslag.

4. Fastsette kontingent.

5. Vedta Oslo KFUs budsjett.

6. Velge: a) Leder og nestleder b) styremedlem(mer) c) valgkomité, som skal bestå av minimum tre representanter.

7. Vedta strategi og handlingsplan for neste skoleår.

 

Valgkomitéens oppgaver:

  • Sette seg inn i vedtektene til Oslo KFU og være klar over hvordan de skal arbeide: hvilket mandat de har, hvilke roller eller funksjoner som skal velges og for hvor lang tid.
  • Finne de mest egnede kandidatene til å bekle de enkelte roller som er på valg: leder, nestleder og/eller styremedlemmer.
  • Finne de mest egnede kandidatene til å bekle rollen som leder for hver skolegruppe. Fortrinnsvis bør disse være FAU-leder eller nestleder. Dersom det ikke lar seg gjøre å velge skolegruppeleder(e), kan styret peke ut egnet person(er) til vervet selv om vedkommende ikke er i FAU-ledelsen eller tilhører et FAU.
  • Motivere kandidatene for oppgavene de har i de tilhørende rollene, deriblant å fremme interessene til Osloskolens elever og foresatte.
  • Presentere innstillingen på skolegruppemøte(r) og årsmøtet. Det vil si at en representant fra valgkomiteen (normalt leder) presenterer innstillingen.

 

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av kommunens FAU krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på tre (eller flere) medlemmer som velges ut av Oslo KFU-representantene for alle skolegruppene på årsmøtet: leder, nestleder og styremedlem(mer). Styret kan rekruttere flere medlemmer om behov/ønske. Disse må ikke nødvendigvis ha en forankring i Osloskolen/FAU. Styret disponerer i fellesskap over KFU-sekretærstillingen, men leder har personalansvaret. Styrets medlemmer velges for en periode på to år.

Et styremedlem kan velges for flere perioder. Det skal forsøksvis være kjønnsbalanse i styret. Funksjonstiden følger skoleåret, men det kan med fordel være en periode hvor både avtroppende og påtroppende medlemmer deltar for å ivareta kontinuiteten i arbeidet som er underveis. Lengden på denne perioden avtales i hvert tilfelle mellom involverte parter og i samtykke med resten av styret.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser og handlingsplanen.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Oslo KFUs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser i samarbeid med regnskapsfører.

4. Representere Oslo KFU utad (media).

Styret skal holde møter når lederen eller to av de andre styrerepresentantene forlanger det, eller et flertall av Oslo KFU-representantene forlanger det. Det planlegges møter ca. hver måned i skolesemesteret. Møter skal referatføres og referatet publiseres på Oslo KFUs nettside. Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

 

§ 14 Grupper/avdelinger

Oslo KFU kan organiseres med arbeidsgrupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelsen av arbeidsgruppen(e) og drift av disse forutsetter at et tilstrekkelig antall engasjerte og skikkede deltagere melder seg. Mandatet til arbeidsgruppen(e) må være i tråd med Oslo KFUs formål og vedtekter. Økonomiske forpliktelser hefter hele Oslo KFU, derfor kan grupper/avdelinger ikke inngå avtaler eller representere Oslo KFU utad, uten skriftlig godkjenning om dette fra styret.

 

§15 Avsetting av styre- eller utvalgsmedlem

Et styre- eller utvalgsmedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet eller som ikke fyller vedtektenes krav til å være styremedlem, kan avsettes av årsmøte med vanlig flertall.

 

§ 16 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 17 Oppløsning (§ 17 kan ikke endres)

Oppløsning av Oslo KFU kan bare behandles på ordinært årsmøte. Det kreves minst 2/3 flertall. Ved oppløsning av KFU skal organisasjonens eventuelle midler fordeles likt mellom alle FAU i kommunen. KFU kan ikke sammensluttes med andre foreninger.