• iverksette årsmøtets bestemmelser og handlingsplan.
  • oppnevne, etter behov, komiteer, utvalg og/eller personer for spesielle oppgaver samt utarbeide instruks for disse.
  • administrere og føre nødvendig kontroll med Oslo KFUs økonomi, i henhold til de gjeldende instrukser og bestemmelser, i samarbeid med regnskapsfører.
  • representere Oslo KFU utad, både ved ekstern møtevirksomhet og i media.

Under finnes styreprotokollene fra møtevirksomheten.